فقه العقود/ شوپایی/جلسه یازدهم 16 مهر 97

درخواست حذف این مطلب
جلسه یازدهم 16 مهر 97 بحث در این مقام بود که ایا حیازت از امور قصدیه است یا اینکه حیازت و استیلا از عناوین ذاتیه هستند که صدق این عنوان بر مصداق احتیاج به قصد ندارد و واقع این فرد اگر محقق شود عنوان هم محقق میشود. اصل قصدی بودن حیازت را قبول د و در جواهر و غیر ان هم به این مساله تصریح شده که حیازت باید از روی قصد باشد. اگر ی خاک را به غیر قصد استیلا بردارد او مالک نمیشود. همچنین است اگر نائما و در حال خواب چیزی را بردارد که در این فرض مطلقا قصد ندارد. برخی بزرگان اعتبار قصد را اشکال نمیکنند اما اینکه قصد تملک هم لازم است یا خیر این محل بحث است.

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]