سوالات کلاسی اصول فقه علامه مظفر از تبادر تا استعمال لفظ در اکثر از معنی :: پانیذ


سوالات کلاسی اصول فقه علامه مظفر از تبادر تا استعمال لفظ در اکثر از معنی

درخواست حذف این مطلب
سوالات کلاسی اصول فقه علامه مظفر از تبادر تا استعمال لفظ در اکثر از معنی 1. تبادر چیست و چگونه کشف از معنای موضوع له میکند؟2 . اشکال دور در تبادر را توضیح بدهید.3 . کدامیک از اقسام حمل میتواند دل بر معنای موضوع له کند ؟4 . اطراد چیست و ایا دل بر معنای موضوع له میکند ؟ 5 . برای تشخیص مراد متکلم چه راههایی وجود دارد؟ اصلی ترین این راهها کدام است؟ 6 . استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد به چه معناست و علت امتناع چنین استعمالی چیست ؟